Samverkansforums medlemmar

Här presenteras kortfattat de olika medlemsorganisationernas verksamhet

Fortifikationsverket
Fortifikationsverket tillgodoser kundens behov av mark, anläggningar och lokaler på ett effektivt sätt. Vi stödjer även samhället med skyddsteknisk kompetens i syfte att stärka samhällets robusthet och krisberedskap. Vår största kund är Försvarsmakten. De flesta av våra kunder finns inom försvarssektorn. Vi har också hyresgäster inom näringslivet och den privata sektorn.

Till Fortifikationsverkets webbplats

Naturvårdsverket
Vi är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Vi har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål där många myndigheter samverkar. Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen.

Till Naturvårdsverkets webbplats

Riksantikvarieämbetet
Riksantikvarieämbetet är en nationell myndighet med ansvar för frågor om kulturarvet. Med det som utgångspunkt formas rollen och uppdraget i relation till samhällets krav och förväntningar inom ramen för kulturpolitiken. Myndigheten lyder under Kulturdepartementet och vårt uppdrag fastställs av regeringen. Vår vision Tänka i tid står för att samhällsaktörerna har insikt om kulturarvets värde och tar det tillvara i arbetet för ett hållbart samhälle.

Till Riksantikvarieämbetets webbplats

Riksbanken

Riksbanken är Sveriges centralbank och en myndighet under riksdagen. Riksbanken ansvarar för penningpolitiken med målet att upprätthålla ett fast penningvärde. Banken har också i uppdrag att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende.

Till Riksbankens webbplats

Riksdagsförvaltningen
Riksdagsförvaltningen är en myndighet som har till uppgift att underlätta riksdagens arbete. Förvaltningen hjälper ledamöterna med sakkunskap och beslutsunderlag och ser till att ledamöterna har bra arbetsförhållanden. Den informerar också om riksdagen och dess arbete.

Till Riksdagsförvaltningens webbplats

Sjöfartsverket
Sjöfartsverket är en central förvaltningsmyndighet som drivs som ett statligt affärsverk, och svarar för sjöfartens säkerhet och framkomlighet. Sjöfartsverket erbjuder moderna och säkra sjövägar med service dygnet runt. Vi tar ansvar för framtidens sjöfart. Verksamheten inriktas huvudsakligen på handelssjöfarten, men hänsyn tas också till fritidsbåtstrafikens och fiskets intressen.

Till Sjöfartsverkets webbplats

Specialfastigheter Sverige AB
Specialfastigheter äger och förvaltar unika fastigheter åt unika hyresgäster. Vi erbjuder anpassade lokaler till speciella ändamål som långsiktigt ska stödja våra hyresgästers verksamhet, ofta med stort fokus på säkerhet. Det kan vara allt från fängelser och domstolar till specialskolor och polishögkvarter. Vår ägare är staten och vi förvaltas genom Finansdepartementet.

Till Specialfastigheters webbplats

Statens fastighetsverk
Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark. Vi äger allt detta tillsammans och SFV:s uppgift är att förvalta det på bästa sätt.

Till Statens fastighetsverks webbplats 

Svenska Kraftnät
Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk med många olika verksamhetsområden. En viktig uppgift för Svenska Kraftnät är att transportera el från de stora kraftverken till de regionala elnäten. I våra kontrollrum övervakar vi stamnäten för el och naturgas, och ser till att det alltid är balans mellan förbrukning och produktion i Sverige. Genom vårt arbete bidrar vi till en elmarknad där aktörerna kan handla el i fri konkurrens. Vi har också systemansvaret för naturgas i Sverige och samordnar landets dammsäkerhet.

Till Svenska Kraftnäts webbplats

Trafikverket

Trafikverket ansvarar för den samlade långsiktiga infrastrukturplaneringen av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. I vårt uppdrag ingår också byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Vi är samhällsutvecklare som planerar för helheten i det samlade transportsystemet. För att samhället ska kunna utvecklas, måste transporterna fungera. Ökad tillgänglighet blir allt viktigare.

Till Trafikverkets webbplats

 

 

 

 

 

 


Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare. Kontakt
© Samverkansforum