Hur vi arbetar

Arbetet i Samverkansforum spänner över många verksamhetsområden - allt från teknikutveckling, upphandling, regler, avtal, arbetsmiljö till arkitektur, kulturmiljö och hållbar utveckling. Arbetssättet präglas av helhetssyn och samverkan och erfarenhetsåterföring. Sökande efter sk best practice är viktiga delar.

Samverkansforum genomför utvecklingsprojekt, seminarier och workshops inom nätverken eller inom särskilda projektgrupper som ledningsgruppen utser och där särskilt kompetensstöd ges från experter i medlemsorganisationerna. I Samverkansforums seminarier och workshops deltar inte bara de som är aktiva i någon av Samverkansforums grupper eller nätverk utan också andra medarbetare från medlemsorganisationerna.

Resultaten omsätts inom medlemmarnas organisationer. De publiceras också i referat och rapporter. Det finns mer att läsa om arbetet i samverkansforums olika nätverk.  

Styrgruppen träffas en gång per år, vanligen i december, och fastställer då verksamhetsplanen och budgeten för följande verksamhetsår.

Ledningsgruppen möts fem-sex gånger per år tillsammans med ordförandena i nätverken för att stämma av arbetet och ekonomin mot verksamhetsplanen samt att utbyta information. Vid mötena tas omvärldsbevakning upp liksom intern och extern kommunikation, implementering av Samverkansforums arbete och utvärdering av Samverkansforums verksamhet och resultat.

Nätverken möts vanligen fem-sex gånger per år för att diskutera frågor samt initiera och genomföra projekt inom sitt ämnesområde enligt fastställd verksamhetsplan. Nätverken utformar arbetssätt utifrån de utvecklingsprojekt som är aktuella.

Särskilt kompetensstöd finns inom områdena förvaltning och ekologiskt hållbar utveckling.

Samarbeten sker främst med de här aktörerna:
- UFOS
- Byggherrarna
- IQ Samhällsbyggnad


Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare. Kontakt
© Samverkansforum