Arkitektur och kulturmiljö Samverkansforum
<< Samverkansforums nätverk

 

Mål
Nätverket har som uppgift att skapa förutsättningar för ett kompetent och kraftfullt agerande i arkitektur- och kulturmiljöfrågor genom att fungera som ett forum där utbyte av erfarenheter och inhämtning av idéer och inspiration sker.

I nätverket deltar Fortifikationsverket, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Riksdagsförvaltningen och Statens fastighetsverk.

Verksamhet
Nätverket träffas 4-5 gånger per år. Ansvar för program för respektive mötesdag varvas mellan nätverkets medlemmar. På så sätt får medlemsorganisationerna möjlighet att berätta om sin verksamhet. Programansvarig redovisar aktuella frågor och prioriterade utvecklingsområden inom sin organisation.

Nätverket ägnar sig åt erfarenhetsutbyte och genomför utvecklingsprojekt som gagnar alla deltagare. En viktig del av erfarenhetsutbytet är de två studieresor som genomförs varje år i olika delar av Sverige.

Syftet med studieresorna är dels att samtliga deltagare via besöken under resan får berätta om sin verksamhet och dels att det ges tillfälle att diskutera aktuella frågeställningar och utbyta erfarenheter. 

Aktiviteter 2016
- Tillgänglighet i offentligt ägda kultur- och  naturmiljöer:
     uppsamlingskurs och handbok
- Vårda och förvalta arkitektonisk kvalitet
     seminarie kring utredningen "Gestaltad livsmiljö"
- Utbilndningar i tidiga skeden och energi

Nätverksöverskridande gemensamma aktiviteter t.ex:
- Studieresa i Västernorrland 
- Vägarna till landskapet: uppföljning

.

Arkitekturseminarier
Nätverket för arkitektur och kulturmiljö arrangerade under hösten 2013 tre seminarier i en serie som belyste den aktuella frågan om statens roll för skyddet av kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Rubriken var Skyddat enligt lag - vad ska staten äga? 

Mer om seminarierna inklusive pdf-fil med hela seminariedokumentationen 

Vägarna till landskapet
Samverkansforums verksamhetsidé är att genom aktiv samverkan stärka och utveckla statligt byggande och förvaltning. För att leva upp till detta har nätverket startat det gemensamma pilotprojektet Vägarna till landskapet.

Visionen är dels att visa den helhet som natur och kultur utgör och hur det kan genomföras i praktiken och dels hur statliga byggherrar tar ansvar för och samarbetar kring detta. Utgångspunkten är landskapskonventionen.

Pilotprojektets mål:
- skapa mervärden i själva resandet
- skapa möjligheter att avläsa landskapet och intresse för att vara aktsam om det
- tillgängliggöra det nationella kulturarvet genom att knyta ihop fastigheter och kommunikationsvägar ägda av staten
- åstadkomma samverkan mellan statliga myndigheter där alla vinner på att delta

Det geografiska området är sträckan Borlänge-Falun-Hedemora-Säter-Borlänge. Länsstyrelsen i Dalarna deltar via kulturmiljöenheten och naturvårdsenheten.

Kontakt
Vill du veta mer om nätverkets arbete, vänd dig då till
Johan Bergkvist (Trafikverket), 
johan.bergkvist@trafikverket.se


Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare. Kontakt
© Samverkansforum