<< Samverkansforums nätverk
Regler och avtal

 

Mål
Nätverket Regler och avtal har som målsättning att samordnat skapa förutsättningar för ett kompetent och kraftfullt agerande i vår roll som statlig byggherre och förvaltare genom: 
Erfarenhetsåterföring
Erfarenheter av egna tillämpningar av regler och avtal förmedlas till nätverket. 
Tillämpning av vunna erfarenheter

Erfarenheter tas tillvara och tillämpas i den omfattning som bedöms möjliga och lämpliga. 
Utveckling av regler och avtal

Kritisk granskning av regler och avtal följt av förslag till revidering, komplettering eller avveckling. 
Informationsutbyte

Öppet och aktivt utbyte av information för att förstärka kompetensen och för att undvika att uppfinna hjulet på flera ställen.

Verksamhet
Nätverket Regler och avtal möts hos någon av medlemmarna enligt ett rullande schema ca 4-5 gånger per år. Nätverket har etablerad kontakt med Konkurrensverket, som är tillsynsmyndighet inom området offentlig upphandling, och Byggandets kontraktkommitté (BKK) m fl.

På dagordningen för mötena finns bl a att redovisning av kunskap och erfarenheter, goda exempel, liksom bearbetning av frågor som är kopplade till nätverkets områden. Fågor som är aktuella inom nätverket är

bl a:
-   Lagen om offentlig upphandling
Nätverket ska utveckla kunskapen om vad lagen säger och få en gemensam syn på hur den ska tillämpas. 
-   AB-regelverket
Nätverket ska följa och påverka BKK:s arbete och i mån av behov ge underlag till nätverksmedlemmarnas individuella synpunkter till BKK. 

Genom att de som ingår i nätverket i sina egna organisationer arbetar med de frågor som behandlas kan de direkt implementera den kunskap och den erfarenhet som kommer fram vid mötena. Hittills har inte nätverket genomfört utvecklingsprojekt som resulterat i rapporter som sprids till andra aktörer. 


 

Aktiviteter 2016
- Samverkansentreprenad - partnering
- nya lagar om upphandling enligt EU direktivet
- Elektronisk personalliggare
- Ändringar i AB 04 införda i AF
- Revidering av AB 04
- Marknadsanalsy och nyckeltal

Kontakt
Vill du veta mer om nätverkets arbete, vänd dig då till ordförande Jonas Arvidsson (Fortifikationsverket),
jonas.arvidsson@fortifikationsverket.se

 


Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare. Kontakt
© Samverkansforum