<< Samverkansforums nätverk
Hållbar utveckling miljö och energi (HUT)

 

Mål 
Bidra till långsiktigt hållbar ekologisk utveckling genom att bevaka och stödja övriga nätverk, grupper och projekt så att miljöaspekter och ekologi beaktas i allt arbete inom Samverkansforum.

Verksamhet
Nätverket är en kompetensgrupp som bevakar och stödjer övriga nätverk, grupper och projekt så att miljöaspekter och ekologi beaktas i deras arbete inom bygg-, anläggnings- och fastighetsbranschen. Gruppen träffas cirka 4-5 gånger per år. 
 
Aktiviteter 2016
- Gemensamma miljökrav vid upphandling – samarbete med nätverket Regler och avtal
- Hållbar upphandling och avtalsuppföljning - samarbete med Naturvårdsverket
- Utbildning i LCA
- Studiebesök i Ronneby om Cradle to cradle
 
Rapporter 2016
Under 2016 har nätverket publicerat följande rapporter:
 
  • Formulering kvalifikationskrav avseende miljö
    – en gemensam formulering mellan miljöhandläggare på Svenska Kraftnät, Sjöfartsverket, Naturvårdsverket, Specialfastigheter, Statens fastighetsverk.
  • Rapport Gemensamma kvalificeringskrav avseende miljö
  • Avfall – en resurs?  
    Sammanfattning från seminarie 21 maj 2015
  • Rapport - Jämförelse mellan SundaHus och Byggvarubedömningen
    En översiktlig jämförelse av bedömningssystemen Sunda Hus och Byggvarubedömningen utifrån parametrar som kriterier, funktionalitet och kostnader

Rapporterna hittar du under fliken Rapporter och nätverket

 

Kontakt

Vill du veta mer om nätverkets arbete, vänd dig då till kontaktperson

Alice Bocké
miljöstrateg
Specialfastigheter Sverige AB
alice.bocke@specialfastigheter.se

 


Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare. Kontakt
© Samverkansforum