Bakgrund Samverkansforum
<< Om samverkansforum

 Vad är Samverkansforum?
Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare är ett samarbetsprojekt som bildades 2001.

Bakgrunden är att regeringen 1999 via miljödepartementet gav dåvarande Banverket, Statens fastighetsverk, Fortifikationsverket, Luftfartsverket och dåvarande Vägverket i uppdrag att bilda ett kvalitetsråd för statliga byggherrar och förvaltare. Syftet är att utveckla byggherre- och förvaltarrollen genom förbättrad samverkan inom statlig verksamhet.

De organisationer som nu medverkar är
Boverket
Fortifikationsverket
Naturvårdsverket
Riksbanken
Riksdagsförvaltningen
Sjöfartsverket
Specialfastigheter
Statens fastighetsverk
Svenska kraftnät
Trafikverket

Adjungerade
Riksantikvarieämbetet

Medverkan i Samverkansforum är frivilligt och öppet för byggande och förvaltande statliga verk och bolag.

Vad Samverkansforum representerar
Samverkansforum representerar en byggnadsarea på drygt 7 miljoner kvm, ca 1.500 mil kraftledningar och ca 15% av Sveriges yta, dvs 7 miljoner hektar mark.

 Övergripande

Syfte
Genom samverkan driva utveckling och effektivisering inom statligt fastighetsägande och förvaltning.

Vision
Samverkansforum ska vara ett statligt föredöme när det gäller effektivisering av resurser och kompetensutveckling. 

Mål
Det övergripande målet för Samverkansforum är att skapa en resurseffektiv och enad statlig fastighetsförvaltning genom gemensamma lösningar och använda nätverk för att utveckla prioriterade områden.

Strategi
Med Samverkansforum och ett starkt kansli som plattform generera utveckling och effektivisering genom nätverkande, kompetensutbyte och gemensamma lösningar


 Arbetet i Samverkansforum är inriktat på att statligt byggande och förvaltning ska vara ett föredöme utifrån visionen Helt rätt i statligt byggande och förvaltning. Verksamheten ska höja kompetensnivån och effektivisera arbetet i hela den statliga koncernen beträffande byggande och fastighetsförvaltning. 

Arbetet inom Samverkansforum bedrivs 
1. i nätverken
2. som projekt
3. genom samarbete med andra aktörer

I nätverken deltar nätverksmedlemmar från medlemmarna i Samverkansforum.

I projekten deltar nätverksmedlemmar, personer som ingår i kompetensstöd och vid behov adjungeras också personer från andra organisationer och myndigheter.

Flertalet av de projekt och seminarier som genomförs resulterar i rapporter som sprids både inom medlemsorganisationerna och till andra byggherrar och förvaltare. Rapporterna finns tillgängliga hos respektive nätverk.


Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare. Kontakt
© Samverkansforum